MyGRANT METAMORPHOSIS – funded by the European Union

Oświadczenie o ochronie danych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią podsumowanie wszystkich sposobów, w jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane w czasie przeglądania naszej strony internetowej. Określenie „dane osobowe” odnosi się do wszystkich danych, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w części „Informacje dotyczące podmiotu przetwarzającego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są gromadzone, gdy nam je Państwo przekazują.

Dotyczy to na przykład danych wprowadzanych przez Państwa w formularzu kontaktowym. Pozostałe dane są rejestrowane automatycznie lub za Państwa zgodą podczas Państwa wizyty na stronie internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne – mogą obejmować wykorzystywane przez Państwa przeglądarkę internetową lub system operacyjny, a także czas przeglądania strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre z tych danych są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania naszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać – wycofanie to będzie dotyczyło przyszłego przetwarzania danych. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnej chwili.

Hosting i sieci dostarczania treści (Content‏ Delivery Networks, CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy usług. Dane te obejmują między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, informacje dotyczące dostępu do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Usługi świadczone przez dostawcę usług hostingowych są wykorzystywane w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji obowiązków wynikających z wiążącej nas umowy, a także postępować zgodnie z naszymi zaleceniami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących dostawców usług hostingowych:

Rosebud Media Gbr
Ruhrstrasse 11a
22761 Hamburg
www.rosebud-media.de

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji przetwarzania danych

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę dotyczącą przetwarzania danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzimy różne dane osobowe. Określenie „dane osobowe” odnosi się do wszystkich danych, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

Chcemy w tym miejscu podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może być narażona na wykorzystanie luk w zabezpieczeniach, w związku z czym pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Note on the responsible body

The responsible body for data processing on this website is:

Working group Ostviertel e.V.
Bennostraße 5
48155 Munster
Germany

Phone: +49 251 60967-3
Email: info@bennohaus.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do chwili, w której przestanie istnieć cel ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych. Takie powody mogą dotyczyć na przykład kwestii podatkowych lub handlowych. W takich przypadkach usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Informacja dotycząca przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się narzędzia stworzone przez przedsiębiorstwa z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które na mocy prawa o ochronie danych osobowych nie są uważane za państwa bezpieczne. W sytuacji, gdy wspomniane narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich, a następnie być tam przetwarzane. Pragniemy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie jesteśmy w stanie zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Przedsiębiorstwa działające na terenie Stanów Zjednoczonych są na przykład zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, a użytkownik jako osoba której dane dotyczą nie ma możliwości podjęcia przeciwko temu kroków prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę tę mogę wycofać w każdej chwili. Wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz o celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W OPARCIU O ART. 6, UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, OKREŚLA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓREJ ISTNIEJĄ UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA, CHYBA ŻE ISTNIEJĄ WAŻNE PRAWNIE UZASDNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNE WOBEDC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, ZGODNIE Z ART. 21, UST. 1 RODO)

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TEGO RODZAJU MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM ((SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21, UST. 2 RODO).

Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którego jurysdykcja obejmuje państwo członkowskie pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym nastąpiło domniemane naruszenie. Prawo do skargi istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w ustalonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego podmiotu przetwarzającego, realizacja takiego żądania nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie nazwy protokołu w pasku adresu przeglądarki internetowej z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki obok adresu.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczących przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie – chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych dotyczy następujących przypadków:

Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas przeprowadzanych przez nas analiz.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast usunięcia danych zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, jednak mogą potrzebować ich Państwo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone.
W przypadku, w którym złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne będzie przeanalizowanie interesów obu stron. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas przeprowadzanych przez nas analiz interesów.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń, a także w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie, czyli tak zwane ciasteczka. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie są w stanie w żaden sposób uszkodzić Państwa urządzeń. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (trwałe pliki cookie) w pamięci Państwa urządzenia. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Państwa lub automatycznie przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę (pliki cookie podmiotów zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne – dotyczy to na przykład plików cookie dostawców usług płatniczych.

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać poprawnie – na przykład funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów. Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji wykorzystywanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, odpowiedzialne na przykład za funkcję koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są wykorzystywane na podstawie artykułu 6, ust. 1 lit. f RODO, chyba że podana została inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, określone w jej treści pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w wybranych przypadkach, a także wyłączyć możliwość ich zapisywania oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia lub odmowy zapisania plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika (logach) serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika (logach) serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje do nas. Są to:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL odsyłacza
Nazwa hostingu komputera
czas żądania serwera
adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu gromadzone są dane w plikach dziennika (logach) serwera.

5. Narzędzia analizy i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Matomo, dostępnej w modelu open source. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika na różnych stronach w celu analizowania zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Państwa adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Dzięki usłudze Matomo, jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników, dzięki którym możemy m.in. dowiedzieć się, kiedy nastąpiły odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą nasi użytkownicy. Gromadzimy również różne pliki dziennika, w których znajdują się informacje takie jak adres IP, referrer, używana przeglądarka i system operacyjny. Ponadto możemy sprawdzić, czy użytkownicy naszej strony wykonują określone działania, takie jak kliknięcia, zakupy itp.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej i dostępnych na niej reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody – dotyczącej na przykład zapisywania plików cookie – przetwarzanie takich danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO – zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Hosting

Hostujemy Matomo u następującego dostawcy zewnętrznego:

Rosebud Media Gbr
Ruhrstrasse 11a
22761 Hamburg
www.rosebud-media.de

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji zlecenia.

Zawarliśmy umowę dotycząca przetwarzania danych z zewnętrznymi dostawcami usług, która gwarantuje, że wszelkie dane zebrane za pomocą usługi Matomo będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i przepisami RODO.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Na naszej stronie internetowej znajdują się filmy z serwisu YouTube. Operatorem tej strony internetowej jest spółka Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W przypadku, gdy wejdą Państwo na jedną z naszych stron internetowych, na których znajdują się osadzone filmy znajdujące się w serwisie YouTube, nastąpi połączenie z serwerami serwisu YouTube. Serwer serwisu YouTube otrzymuje informacje na temat tego, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto serwis YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu różne pliki cookie lub wykorzystywać inne technologie w celu Państwa identyfikacji – na przykład fingerprinting urządzenia. W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk dotyczących filmów, usprawniania użyteczności serwisu i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta w serwisie YouTube.

Wykorzystujemy serwis YouTube w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a. RODO – zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w deklaracji dotyczącej ochrony danych serwisu YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych w ramach usługi firmy Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami spółki Google. W wyniku tego spółka Google wie, że Państwa adres IP odwiedził daną stronę internetową. Korzystanie z usługi Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody – dotyczącej na przykład zapisywania plików cookie – przetwarzanie takich danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO – zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, strona internetowa zostanie wyświetlona przy pomocy standardowych czcionek.

Dodatkowe informacje na temat usługi Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło: https://www.datenschutzerklaerung.de